KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI, GİZLİLİK ve ÇEREZ KULLANIMI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olupkişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Bu noktada FIRSAT.FUN olarak, siz değerli kullanıcılarımızın özel hayat ve kişisel alanları başta olmak üzere bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi ve gizliliğinizi olabilecek en yüksek düzeyde korumak amacını gözeterek bu hususaazami önem veriyoruz. Platformumuzu kullanmaya devam etmeniz ve özellikle üye olmanız halinde aşağıda detayları verilen işbu açıklamaları peşinen kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

FIRSAT.FUN değişen şart ve mevzuatlara uyum sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerezler Politikasını güncellenme hakkını saklı tutar.

VERİLERİNİZ NEDEN İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel bilgileriniz, adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-mail adresiniz gibi kişisel verileriniz, siz değerli kullanıcılarımızı tanımlamaya yönelik türlü bilgiyi içermekte olup FIRSAT.FUN bu bilgileri sunduğu hizmet kalitesini koruyabilmek ve artırabilmek amaçlarıyla sizlerden talep etmekte ve nezdinde muhafaza etmektedir. FIRSAT.FUN sunucularında/arayüzlerinde toplanan bu bilgilerin talep ve temin edilmesi işbu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK ve ÇEREZLER politikamızda tahdidi olmamak üzere sayılan amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. FIRSAT.FUN kişisel verilerinizi faaliyet dışı hiçbir ticari amaçla ve politikamızda bahsedilen süreler dışında talep ve temin etmemekte, nezdinde saklamamakta ve hiçbir koşulda üçüncü kişilere satmamaktadır.

FIRSAT.FUN, üyelik formunda talep edilen kişisel bilgiler ve verilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi/üye hareket ve tercihlerini analiz ederek düzenlemektedir. Kişisel bilgiler ve veriler içermeyen bu istatistiksel veriler de FIRSAT.FUN tarafından işbu esaslar çerçevesinde saklanmaktadır.

TANIMLAR

 • Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Anonim hâle getirme; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili kişi; Kişisel verisi işlenen veri sahibi gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri kayıt sistemi; Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

FIRSAT.FUN’IN POLİTİKA ESASLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BENİMSENEN TEMEL İLKELER

FIRSAT.FUN, değerli üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesinde mevzuata uyum sağlanması ve uyumun devamlılığı için 6698 sayılı KVKK’nın 4. Maddesi gereğince aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:

 • Verileriniz FIRSAT.FUN Tarafından Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmektedir:

Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda FIRSAT.FUN, kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan güncel mevzuata uygun hareket etmekte ve verileriniz işlenirken dürüstlük kurallarına uymaktadır.

 • Verileriniz FIRSAT.FUN Tarafından Doğru ve Güncel Olarak İşlenmektedir:

Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere idari ve teknik tedbirleri almalı, gerekli süreçleri tespit ederek uygulamalıdır. Bu doğrultuda FIRSAT.FUN, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için sizlere olanak sağlamakta ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır. Üyelerimiz, üye olurken kişisel ve diğer veri ve bilgilerini doğru ve güncel olarak bildirdiklerini kabul ve taahhüt etmekte olup aksi durumda yaşanacak her türlü olumsuzluktan FIRSAT.FUN’ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını bilmektedirler.

 • Verileriniz FIRSAT.FUN Tarafından Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlemektedir:

Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda FIRSAT.FUN veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma ve açık onay metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirerek açık onay almaktadır. Aydınlatma ve Açık Onay metinlerimize FIRSAT.FUN ana sayfamızdan her zaman ulaşabilirsiniz.

 • FIRSAT.FUN Verilerinizi İşleme Politikasına Göre İşleme Amaçlarıyla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olarak İşlemektedir:

FIRSAT.FUN tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir. Diğer bir deyişle kişisel verileriniz, ileride herhangi bir belirli olmayan sebeple kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemektedir. Bu bağlamda FIRSAT.FUN veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmaktadır.

 • Verileriniz FIRSAT.FUN Tarafından İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İlgili Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilir:

Veriler, yürürlükte bulunan güncel mevzuat kapsamında, belli bir süre belirlendiği takdirde, bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği veya veri işleyen veya veri sorumlusunun düzenleme imkanına bırakıldığı takdirde ise veri kullanım amacı ve FIRSAT.FUNprosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, FIRSAT.FUN prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

FIRSAT.FUN TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

FIRSAT.FUN kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, FIRSAT.FUN’ın Politika Esasları İle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Benimsenen Temel İlkeler’euyarak 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi esaslarına da riayet etmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz numerusclausus olarak belirlenmiş olup bu verilerin işlenme usul ve esasları 6698 sayılı KVKK’da anılan maddelerde olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir.

Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilir;

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde.

 

Özel nitelikli kişisel veriler de aşağıda öngörülen şartlara uygun şekilde işlenebilecektir; 

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hallerinde.

 

Bu kapsamda FIRSAT.FUN tarafından GİRİŞ VE TANIMLAR bölümünde belirtilen kategorilerde yer alan gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; 

 • Ürün ve Hizmetlerin Genel Satış, Reklam ve Promosyon Çalışmaları,
 • Üye Tercihlerinin Kategorize Edilerek Düzenlenmesi,
 • Üye Tercihlerine Bağlı Olarak Promosyon ve Reklam Faaliyetleri Düzenlenmesi,
 • Üye İlişkileri Planlanması ve İcrası,
 • Üye Memnuniyeti İstatistiklerinin Oluşturulması,
 • Üye Aktivitelerinin Takibi ve Yönlendirilmesi,
 • Üye Talep veyaŞikayetlerinin Takibi,
 • Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Oluşturulması ve İyileştirilmesi,
 • Sunulan Ürün ve Hizmetlere Talep Oluşturulması, Arttırılması, Kontrol Altına Alınması ve Takip Edilmesi,
 • Ticari Olan veya Olmayan Kaygılarla Üye Yapı ve Tercihlerine Göre Bilgi Verilmesi, Reklam ve Promosyon Düzenlenmesi, Üyelerin Bilgilendirilmesi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Başta Olmak Üzere Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilerle Paylaşmaksızın İstatistiksel Veri Elde Edilmesi,
 • Kişisel Veri Güvenliği Süreçlerinin, Teknik ve İdari Disiplinin Planlanması,
 • Kişisel Veri Güvenliğinin Denetimi, Sağlanması ve Korunması,
 • Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslarla Paylaşımının Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi,
 • Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslarla Paylaşımının İcra Edilmesi,
 • Olası Çalışanlar İçin Hak ve Menfaatlerin Planlanması, Sağlanması ve Korunması,
 • Olası Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası,
 • Finansal Takip ve Muhasebe İşlerinin Takibi,
 • Finansal Risk İstatistiklerinin Tutulması,
 • Etkinlik Faaliyetlerinin Planlanması ve Yönetimi,
 • Etkinliklerin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Düzenlenmesi,
 • Etkinlik Sahipleriyle Olan İlişkilerin Yönetimi,
 • Etkinlik Sahiplerinin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası,
 • Etkinlik Sürekliliğinin Sağlanması ve Taleplerin Güncel Tutulması,
 • Üye ve Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yapılandırılması, 
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması 
 • Gerektiğinde Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

 

FIRSAT.FUN TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

FIRSAT.FUN 6698 sayılı KVKK’da düzenlendiği şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır. 

Bu doğrultuda FIRSAT.FUN veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma ve açık onay metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirerek açık onay almaktadır. Aydınlatma ve Açık Onay metinlerimize FIRSAT.FUN ana sayfamızdan her zaman ulaşabilirsiniz.

FIRSAT.FUN TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

Veriler, yürürlükte bulunan güncel mevzuat kapsamında, belli bir süre belirlendiği takdirde, bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği veya veri işleyen veya veri sorumlusunun düzenleme imkanına bırakıldığı takdirde ise veri kullanım amacı ve FIRSAT.FUN prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır.FIRSAT.FUN saklama sürelerini her halde kanuni yükümlülükleri ve zamanaşımı süreleri doğrultusunda belirlemektedir. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben veriler başkaca herhangi bir işleme sebebi olmaması halinde, FIRSAT.FUN prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

FIRSAT.FUN TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

FIRSAT.FUN, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek tüm süreçleri düzenleyerek makul ölçüde teknik ve idari önlemleri almaktadır. 
FIRSAT.FUN bu bağlamda; kişisel veri işleme faaliyetlerinin takibini yapmakta, kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta, virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta, mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta, kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere olası çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli tedbirleri almaktadır. 
FIRSAT.FUN TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı KVKK’ya göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde aşağıdaki şartlara göre üçüncü kişilere aktarılabilecektir;

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

hallerinde FIRSAT.FUN tarafından özel nitelikli olmayan kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

FIRSAT.FUN kanundan ve mücbir sebepten doğacak işleme hakkı saklı kalmak kaydı ile, özel nitelikli kişisel verilerinizi talep ve temin etmemektedir. Bu bağlamda FIRSAT.FUN tarafından özel nitelikli kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı söz konusu olmamaktadır.FIRSAT.FUN Kanunun tanıdığı yetkiye dayanarak, aktarım için yeterli önlemleri alması şartı ile özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

FIRSAT.FUN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YURT DIŞINA AKTARMAMAKTADIR.

FIRSAT.FUN Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar:
FIRSAT.FUN’ın dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçileri ile,
Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlarıdır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Veri Sahiplerinin Hakları;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Ancak veri sahipleri her ne kadar bu haklara sahip olsalar da;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır. 

Aşağıdaki istisna hallerinde ise veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır: 

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması 

Veri sahipleri olarak yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak, soru ve görüşlerinizi iletmek için bizimle FIRSAT.FUN web sayfası üzerinden veya +90…. Numaralı telefonla iletişime geçebilirsiniz.

FIRSAT.FUN mevzuatta düzenlenmişesaslar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

FIRSAT.FUN başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri 

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler 

Ad - Soy ad, Doğum Tarihi, Yaş vb.

İletişim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler 

E-mail adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası,
adres vb.

Lokasyon Verisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

E-mail adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası,
adres vb.

Müşteri Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler

Müşteri No, Meslek Bilgisi, vb.

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler

Talep ve Talimatlar, Sipariş ve Sepet İçeriği Bilgileri vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, FIRSAT.FUN’ın ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler 

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. İnternet Sitesi Şifre ve Parola Bilgileri, Üye Girişi Sisteminin Depoladığı Giriş Bilgileri)

Risk Yönetimi Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,  FIRSAT.FUN’ın ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler

IP adresi, Mac ID vb. Kayıtlar

 

 

 

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler 

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı bilgileri, vb.

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,  FIRSAT.FUN’ın tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler

Pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri,  vb. 

Denetim ve Teftiş Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,  FIRSAT.FUN’ın kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

İlgili Görüşme Kayıtları ve benzeri kayıtlar

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler, genetik veriler. (FIRSAT.FUN özel nitelikli kişisel verileri toplamamaktadır)

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,  FIRSAT.FUN’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

FIRSAT.FUN’a Yönelik Her Türlü Talep ve Şikayetler, Bunlarla İlgili Kayıt ve Raporlar 

İtibar Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,  FIRSAT.FUN’ın, çalışanlarının, iş ortaklarının veya müşterilerinin itibarını etkileme ihtimali bulunan kişisel veriler

FIRSAT.FUN ile İlgili Sosyal Medyada Çıkan Olumsuz Haberlerde Yer Alan Kişisel Veriler vb. Bilgiler

Görsel ve İşitsel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları

 

 

GİZLİLİK VE ÇEREZ KULLANIMI

Gizlilik

FIRSAT.FUN özellikle güncel mevzuata, yukarıda yapılan açıklamalara ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklere uygun olarak; gizli bilgilerinizi ve IP adresinizi toplamakta, işlemekte, saklamakta ve paylaşmaktadır.FIRSAT.FUN, üye olurken doğrudan paylaştığınız kişisel veri ve gizli bilgileriniz ile IP adresinizi yukarıda belirtilen amaçlar ve süreler doğrultusunda ve özellikle üye kalmaya devam etmeniz durumunda veri tabanında saklamaktadır.

FIRSAT.FUN BİLET SATIN ALIRKEN ONLİNE ÖDEME EKRANINDA PAYLAŞTIĞINIZ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ HİÇBİR KOŞULDA VERİ TABANINDA SAKLAMAMAKTADIR.

Çerez Kullanımı

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları olup internet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır.

FIRSAT.FUN ÇEREZ KAYDETMEMEKTEDİR. Fakat aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çerez kullanma hakkını saklı tutar.

Aşağıdaki amaçlara ve KVKK, GİZLİLİK ve ÇEREZLER politikamızdaki esaslara bağlı olarak FIRSAT.FUN çerez kaydedebilir;

  • Performansını artırmak,
  • Sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak,
  • Yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
  • Sizin ve FIRSAT.FUN’ın hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
  • Sahte işlemlerin gerçekleştirilmesini önlemek,
  • 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek.

 

Üçüncü Parti Yazılımlar

FIRSAT.FUN değerli üyelerimizin gerçekleştirdiği işlemleri takip etmek ve yukarıda bahsettiğimiz istatistiksel verileri sağlamak amacıyla Google Analytics, Yandex Metrica, Chartbeat gibi analiz yazılımları kullanabilir.

Gizlilik ve Çerez Politikalarımızda Değişiklikler

FIRSAT.FUN olarak bu politikalarımızda güncel mevzuata uyum maksadıyla zaman zaman değişiklik yapabiliriz ve yapılan değişiklikler FIRSAT.FUN web sitesine yüklenmesi ile derhal yürürlük kazanır. Üye olmayı kabul ederek,yapabileceğimiz her türlü değişiklik ve güncellemeyi kabul ile belirli sürelerle politikalarımızda güncelleme olup olmadığının kontrol ve teyidi amacıyla web sitemizi kontrol etmeyi taahhüt etmektesiniz. Web sitemize kullanıcı girişi yapmaya devam etmeniz, web sitemizde yer alan en güncel politikaya uygun olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Gizlilik ve Çerezler politikamızla ilgili soru ve görüşlerinizi iletmek için bizimle FIRSAT.FUN web sayfası üzerinden veya +905415203140 Numaralı telefonla iletişime geçebilirsiniz.